Wet zorg en dwang (Wzd)

Op deze pagina

Wet zorg en dwang (Wzd)

Standpunt van SEIN over onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe afspraken van kracht voor het stappenplan rondom onvrijwillige zorg, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang. SEIN zal deze bestuurlijke afspraken voorlopig niet volgen. Hieronder leggen we uit waarom.

Wet zorg en dwang (Wzd)

SEIN heeft te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg. Deze wet raakt direct aan kwaliteit, veiligheid en welzijn van cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. Onvrijwillige zorg is een bijzonder ingrijpende vorm van zorg. Dit vraagt gepaste en aandachtige inzet.

Bestuurlijke Afspraken

De nieuwe afspraken die zijn ingaan op 1 januari 2024 betreffen het proces rondom het toepassen van onvrijwillige zorg. Deze afspraken zijn opgesteld in afwachting van toekomstige veranderingen in de Wzd, met als doel het vereenvoudigen van de toepassing en processen in de Wzd, om zo de uitvoerbaarheid in de praktijk te verbeteren.

Ons standpunt

Hoewel SEIN de ambities van deze afspraken onderschrijft, hebben we besloten om ze op dit moment niet toe te passen. Onze brancheorganisatie VGN heeft namelijk aangegeven de Bestuurlijke Afspraken niet te steunen. Dit omdat zij van mening zijn dat de aanpassingen in de Wzd nog niet ver genoeg gaan, te weinig rekening houden met de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken medewerkers en gepaard gaan met een te hoge administratieve last.

SEIN staat achter de oproep van VGN tot verdere vereenvoudiging van de Wzd, met respect voor de positie van onze cliënten. Daarom hebben we besloten om de Bestuurlijke Afspraken vooralsnog niet te volgen en zullen we, indien nodig, de regelgeving blijven toepassen zoals die volgt uit de Wzd.