HomePrivacyverklaring

Privacyverklaring

SEIN verwerkt uw gegevens zodra u wordt ingeschreven als patiënt of cliënt. Met verwerken bedoelen we dat wij uw gegevens opslaan, bewaren, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen. Om uw privacy optimaal te beschermen voldoet SEIN aan de regels die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

Grondslagen voor verwerking

Het verwerken van uw medische gegevens is voor ons verplicht en noodzakelijk voor het leveren van goede zorg. Medische gegevens zijn bijv. uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan. Daarnaast hebben we ook andere persoonsgegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Dit hebben we vooral nodig om u te identificeren zodat wij u niet verwarren met iemand anders. Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor uw zorgverlening. Uw medische gegevens worden dan ook alleen verwerkt door medewerkers van SEIN die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling en waarvoor het noodzakelijk is om de gegevens te verwerken. Omdat wij multidisciplinair werken, zijn dit in ieder geval de leden van uw multidisciplinaire behandelteam. Vanuit goed hulpverlenerschap mag uw arts uw behandeling met collega’s bespreken. Omdat SEIN een opleidingsinstituut is, hebben artsen in opleiding, leerlingen en stagiaires toegang tot uw gegevens voor zover dat voor hun opleiding noodzakelijk is. Voor hen gelden dezelfde strenge geheimhoudingsregels als voor gediplomeerde zorgverleners. Nadat u uit behandeling gaat bij ons, dienen wij uw medische gegevens minimaal 15 jaar te bewaren. Omdat wij veelal chronische patiënten behandelen, bewaren wij de medische gegevens gedurende 80 jaar.

Het verwerken van uw gegevens is voor ons verplicht en noodzakelijk voor het declareren van de geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar. Uw persoonsgegevens en uw verzekering worden gecontroleerd door ons waarna deze naar uw verzekeraar worden verzonden. Vervolgens keert uw verzekeraar ons een bedrag uit.

Wanneer het verwerken van uw gegevens niet noodzakelijk of verplicht is voor ons, vragen wij toestemming indien wij uw gegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, scholing of een audit. Wij zullen u hier vooraf over informeren. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, heeft dat uitdrukkelijk geen gevolgen voor uw behandeling bij SEIN.

Beveiliging

SEIN neemt passende technische en organisatorische maatregelen waardoor de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Hierdoor zijn gegevens binnen SEIN beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw medische gegevens staan geregistreerd in het Elektronisch Patiënten Dossier, veilig opgeslagen in een Cloud omgeving. Het individuele ondersteuningsplan voor cliënten van de langdurige zorg van SEIN staat opgeslagen in het Elektronisch Cliënten Dossier. Met de leveranciers van deze systemen hebben wij de model-verwerkersovereenkomst van de Branche organisaties Zorg afgesloten. De veiligheid van uw gegevens is hiermee geborgd. Bovendien zijn alle medewerkers van SEIN gebonden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

SEIN heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op onze gegevensbescherming en naleving van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie de contactgegevens van de FG onderaan deze pagina.

Uw rechten

Het recht op inzage van uw gegevens

U kunt een verzoek tot inzage in uw medische gegevens indienen door middel van een aanvraag bij het secretariaat van uw polikliniek. Voordat wij een afschrift van uw gegevens kunnen verstrekken zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen. Hiermee voorkomen wij dat wij uw gegevens aan de verkeerde persoon meegeven. U dient hiervoor langs te komen op de poli om uw identiteitsbewijs te laten controleren. Voor inzage in het individueel ondersteuningsplan van de langdurige zorg kunt u contact opnemen met de Coördinator IOP van de woning van cliënt.

Het recht op vernietiging van uw gegevens

U mag vragen om uw dossier of een gedeelte ervan te vernietigen. In principe moeten wij uw verzoek inwilligen tenzij dit in strijd is met een wettelijke plicht. Uw arts heeft een plicht tot het leveren van goede zorg en tot het bijhouden van een dossier in het belang van de zorgverlening. Als het vernietigen van uw gegevens leidt tot een belemmering van deze plichten, mogen wij uw verzoek weigeren. Uiteraard gaan wij hierover met u in overleg. Ook financiële gegevens moeten bewaard blijven voor onze accountant en de belastingdienst.

Het recht op correctie van uw gegevens

U kunt het secretariaat van uw polikliniek vragen uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze niet langer juist zijn. Ook kunt u uw behandelend arts vragen uw medische gegevens te wijzigen indien deze feitelijk onjuist zijn.

Het recht op afschrift en overdraagbaarheid van uw gegevens

U kunt een verzoek tot afschrift en overdraagbaarheid indienen door middel van een aanvraag bij het secretariaat van uw polikliniek. Indien u de gegevens wilt overdragen aan een andere organisatie, verstrekken wij uw gegevens digitaal. Indien mogelijk, kunnen wij op uw verzoek het digitale bestand direct overdragen aan de andere organisatie. Dit doen wij alleen op een beveiligde manier.

Het recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens binnen SEIN. Echter, zonder het bewaren van uw gegevens kunnen wij u geen goede zorg verlenen.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij zowel SEIN als de Autoriteit Persoonsgegevens indien u ontevreden bent over hoe SEIN uw gegevens verwerkt. Zie hiervoor Klachten en suggesties. Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SEIN via privacy@sein.nl

Cookie informatie

De website van SEIN maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Ten eerste plaatsen we een cookie van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst uitsluitend om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. SEIN heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast worden IP-adressen geanonimiseerd doordat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Ten tweede plaatst het CMS van deze website, Typo3, een cookie om uw sessie bij te houden en zo de werking van het CMS te optimaliseren voor u. Zodra u de browser sluit wordt dit cookie automatisch weer verwijderd.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. 

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/