HomeOver SEINKosten en tarieven

Kosten en tarieven bij epilepsie en slaap

Gaat u binnenkort naar SEIN? Alle zorg die SEIN levert valt onder de basisverzekering. SEIN heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. De vergoeding van de zorg bij SEIN is daarom meestal 100%.
Alleen als u een budgetpolis of naturapolis heeft, kan het zijn dat uw verzekeraar minder dan 100% van de factuur vergoedt. De verzekeraar bepaalt in dat geval bij welke zorginstellingen u 100% van de zorg vergoed krijgt en bij welke zorginstellingen u een lager bedrag vergoed krijgt. De aard van de polis bepaalt dus of de zorg bij SEIN volledig wordt vergoed. Om hier zeker van te zijn, vragen wij u uw polis erop na te slaan of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Houd rekening met uw 'eigen risico'

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2020 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. U kunt er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Zorg voor kinderen onder de 18 jaar valt niet onder het eigen risico.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met SEIN?

In het overzicht gecontracteerde verzekeraars' kunt u vinden met welke zorgverzekeraars SEIN een contract heeft afgesloten. Voor 2020 heeft SEIN afspraken met alle zorgverzekeraars gemaakt. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met SEIN, brengt SEIN het zogeheten passantentarief in rekening. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat dit voor u betekent. Als u niet of in het buitenland verzekerd bent, betaalt u tevens het passantentarief.

Contact met uw zorgverzekeraar

Benoem tijdens het contact met uw zorgverzekeraar altijd de hoofdlocatie van SEIN Heemstede, ook als u niet bij de hoofdlocatie onder behandeling bent. Noem naast locatie SEIN Heemstede ook de bijbehorende AGB-code: 06060702. Met deze gegevens kan de zorgverzekeraar u verder helpen. 

Tijd tussen de behandeling en facturering

Tussen uw bezoek aan SEIN en het moment dat u een rekening ontvangt van SEIN of van de zorgverzekeraar, kan een lange tijd zitten. Houdt u daar rekening mee, juist ook als u een deel zelf moet betalen. In alle gevallen past SEIN de algemene betalingsvoorwaarden toe. Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie over de zorgkosten kunt u ook kijken op: zorgwijzer.nl

Coronavirus

Voor extra informatie over het coronavirus kijk hieronder bij: Waarom staat er een belconsult ter vervanging van een polikliniekbezoek op mijn factuur?

Kosten

/

Wat kost een CBR-rijbewijskeuring?

Neurologen van SEIN verrichten rijbewijskeuringen die u nodig heeft voor het CBR. De kosten hiervan moet u zelf betalen. De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het betreft hier een reguliere rijbewijskeuring zonder het uitvoeren van aanvullend onderzoeken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. U leest hierover op de website van NzA. Het tarief bedraagt in 2021 €111,49 (incl. 21% btw). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd. 

Een neuroloog voert een rijbewijskeuring uit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN). SEIN voert de medische rijbewijskeuringen alleen uit voor eigen patiënten.

 

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u altijd een verwijzing nodig als u een nieuwe patiënt bent. Als u korter dan één jaar geleden in behandeling bent geweest bij een SEIN neuroloog, hebt u geen verwijsbrief nodig. In alle contracten die SEIN met verzekeraars af heeft gesloten, is opgenomen dat zij uw nota bij SEIN niet betalen zonder geldige verwijsbrief. In dat geval zult u de behandeling zelf moeten betalen. Het kan daarom ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts of medisch specialist.

Welke artsen en behandelaren mogen verwijzen naar SEIN?

Voor epilepsiezorg is in Nederland afgesproken dat uw huisarts u altijd eerst naar een neuroloog bij u in de buurt verwijst. Als de zorg die u nodig heeft complex is of u te veel aanvallen houdt, verwijst uw neuroloog u door naar een specialist bij SEIN.
Mogelijk is de verwijzing ook afkomstig van een behandelend psychiater of arts Verstandelijk Gehandicapten.
Voor slaapzorg verwijst de huisarts in principe eerst naar een slaapcentrum in een algemeen ziekenhuis bij u in de buurt. Als de slaapproblematiek complex is of u teveel klachten houdt, verwijst de specialist van het ziekenhuis u door naar de specialist van het Slaap-Waakcentrum van SEIN. Uw huisarts kan u ook voor een second opinion naar SEIN verwijzen.
Als de diagnose bekend is, maar er sprake is van aanhoudende klachten of bijkomende problematiek, bestaat de mogelijkheid voor de huisarts om u direct door te verwijzen naar het Slaap-Waakcentrum van SEIN.

Het is per zorgverzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd.
Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

 

 

Is een verwijzing nodig voor vervolgafspraken?

Als u onder behandeling blijft van SEIN besluit uw behandelend medisch specialist wanneer een vervolgafspraak nodig is. Ook al is deze vervolgafspraak pas na lange tijd, bijvoorbeeld eens per jaar, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Landelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat patiënten die vanwege chronische klachten onder behandeling van de medisch specialist blijven, geen verwijsbrief meer nodig hebben voor een vervolgafspraak.

Ik ben verzekerd in een EU-land. Hoe werkt dat?

Als u in het buitenland verzekerd bent, zijn de tarieven die op de website gepubliceerd zijn van toepassing. Bekijk de overzichten met alle passantentarieven in 2020

Als u in een EU-land verzekerd bent, is het mogelijk dat SEIN de nota direct indient bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u wel een aantal acties ondernemen:

EHIC symbool

  1. Het kan zijn dat u op de achterkant van uw zorgpas het EHIC symbool heeft staan. De letters EHIC staan voor: European Health Insurance Card (EHIC). Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat, kan kosteloos in aanmerking komen voor een EHIC. Via deze website kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.   
     
  2. Als u geen EHIC symbool op uw verzekeringspas heeft staan, moet u een zogeheten E112 formulier invullen. U moet dit formulier zelf opvragen bij de verzekeraar in het land waar u verzekerd bent. Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend door uw buitenlandse verzekeraar aan de SEIN administratie verstrekken voorafgaand aan uw eerste afspraak.
Ik ben verzekerd in het buitenland buiten de EU. Hoe werkt dat?

Dan betaalt u altijd zelf de nota. Voor uw behandeling factureert SEIN het zogenaamde “passantentarief”. U ontvangt van SEIN een nota met daarop alle van belang zijnde gegevens. Deze kunt u vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar. Bekijk de passantentarieven in 2019 en 2020

Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

Behandeling bij SEIN wordt vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw eigen risico.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2020 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging en orgaandonatie (nacontroles en reiskosten) tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Duurt het ziekenhuistraject langer dan een jaar? Dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Elk jaar onderhandelt uw zorgverzekeraar over de tarieven met SEIN. Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN of u bent niet verzekerd, gelden voor u de tarieven in de standaardprijslijst. De tarieven in deze lijst worden ook wel passantentarieven genoemd.

Toelichting op de factuur. Wat is een DBC?

DBC staat voor 'Diagnose Behandeling Combinatie'. Zorginstellingen zoals SEIN zijn via regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza) verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.

Een  DBC omvat per periode alle afspraken, behandelingen en (zorg)activiteiten die u heeft gehad.  

Zowel de openingsdatum van de DBC als de sluitingsdatum van de DBC wordt gecontroleerd door een landelijk automatiseringssysteem. SEIN moet alle nota’s verplicht naar dit systeem sturen voordat we deze factureren aan uw zorgverzekeraar. Het systeem bepaalt op basis van de uitgevoerde activiteiten het zogenaamde DBC-zorgproduct. 

SEIN factureert dit DBC zorgproduct aan uw verzekeraar, op de nota zijn de belangrijkste activiteiten voor u zichtbaar. 

Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen ontvangt u altijd twee of meer nota’s. 

De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van die behandeling. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt. DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een polikliniek bezoek. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke bezoek. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of drie consulten hebben plaatsgevonden. Het tarief van de DBC is afgesproken tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat een filmpje met een heldere omschrijving van een DBC-zorgproduct.

Voor meer informatie over de factuur: zorgwijzer.nl

Wat houdt de begin- en einddatum van een DBC in?

Begindatum
De begindatum van een DBC-product is de datum waarop het DBC-zorgproduct wordt gestart. Dit is doorgaans bij het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een afspraak bij een behandelaar of een verpleegdag. De begindatum van de DBC is belangrijk om vast te stellen bij welk verzekeringsjaar de uiteindelijke nota hoort. Uw  zorgverzekeraar heeft deze informatie nodig om het verplicht eigen risico van dat jaar te bepalen/ te verrekenen.

Einddatum
De datum waarop een DBC-zorgproduct eindigt, wordt bepaald door vaste landelijke regels. Deze datum wijkt meestal af van de datum waarop het laatste patiëntcontact met SEIN was. Een DBC duurt maximaal 120 dagen. De Nza heeft meerdere regels opgesteld voor de looptijd van een DBC, dit zijn verplichte regels. 

Waarom wijkt de startdatum van het DBC-zorgproduct af van het 1e consult?

Bent u voor het eerst bij SEIN behandeld?
De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van uw eerste afspraak of het eerste onderzoek . Dat onderzoek kan zijn geweest vóór het eerste bezoek aan de neuroloog, bijvoorbeeld een KNF onderzoek.

Bent u al eerder bij SEIN behandeld?
Als u al eerder bij SEIN behandeld bent, berekent het landelijke automatiseringssysteem de startdatum van de 2e en volgende DBC. De startdatum van uw 2e en volgende DBC-zorgproduct is daarom bijna nooit gelijk aan de datum waarop uw afspraak of onderzoek heeft plaatsgevonden. 1e DBC’s  en vervolg DBC sluiten qua datum verplicht op elkaar aan. In dit systeem tellen zelfs periodes waarop u SEIN niet bezocht heeft, mee in de startdatum van uw vervolg DBC.  Deze Nza regels voor het automatisch bepalen van de openingsdatum van vervolg DBC’s gelden voor een periode van maximaal 3x 120 dagen.

Waarom staat er een belconsult ter vervanging van een polikliniekbezoek op mijn factuur?

Een telefonisch consult is een consult met uw neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant via de telefoon. Het telefonische consult vervangt een herhaalbezoek aan onze polikliniek. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat het telefonisch consult vergoed wordt via uw zorgverzekering. De tarieven voor een telefonisch consult zijn gelijk aan de tarieven voor een polikliniek bezoek. Niet ieder telefoontje of bezoek aan de polikliniek of onderzoek wordt apart afgerekend. Zie hiervoor Toelichting op de factuur: wat is een DBC? 

SEIN stuurt alleen een factuur als het telefonische consult voldoet aan de volgende landelijke criteria:

  • Tijdens het telefonisch consult is er contact tussen de patiënt (of de vertegenwoordiger) en de neuroloog, verpleegkundig specialist of physician assistant
  • Het telefonisch consult vervangt de zorg die zowel qua inhoud als qua tijdsbesteding overeenkomt met een consult op onze polikliniek

Dit betekent dat voor consulten op afstand dezelfde kosten berekend worden als voor een consult op de polikliniek. Een telefonisch consult dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, staat op uw nota doordat het bij uw verzekeraar is gedeclareerd. Dat kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Dit is afhankelijk van de overige zorg die u ontvangen heeft in het kalenderjaar. Deze voorwaarden worden landelijk voor alle ziekenhuizen vastgesteld.

Zorg op afstand vanwege Corona
Tijdens de coronacrisis worden veel polikliniek consulten vervangen door een telefonisch of beeldconsult, dit gaat in overleg met u. Tijdens deze periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht uw nota van de zorgverzekeraar een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis bij SEIN bent geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen: telefonisch, per e-mail of via een beeldverbinding. Landelijk zijn hier afspraken over gemaakt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik niet krijg?

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op zorgwijzer.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Wat is het No-showtarief?

Het no-showtarief bij SEIN is €75,-

SEIN brengt een zogenoemd no-showtarief in rekening als een patiënt zonder afmelding niet komt opdagen bij een afspraak, omdat SEIN dan kosten heeft gemaakt voor de voorbereidingen. De behandelaren kunnen op dat uur meestal geen andere patiënten ontvangen, omdat die op een ander tijdstip staan ingepland. 

Kunt u niet op uw afspraak komen, meldt u dan minimaal 24 uur van tevoren af bij uw eigen (poli)kliniek. Doet u dit niet, dan zal SEIN € 75,- in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, de nota moet u dus zelf betalen.

Waarom moet ik mij identificeren?

Als u gebruik maakt van zorg bij SEIN, wordt u ingeschreven en geregistreerd als patiënt van onze instelling. U wordt dan gevraagd naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. Zonder volledige inschrijving met geldig identiteitsbewijs en geldig verzekeringsbewijs kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In dat geval zal de factuur van de gemaakte ziekenhuiskosten aan u gestuurd worden.

Ook als u reeds bent ingeschreven bij SEIN kan bij ieder (poli)kliniekbezoek gevraagd worden naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. 

Lees meer over de identificatieplicht in de zorg.

Meer informatie?

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u ook terecht op: zorgwijzer.nl of de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/