Nieuws

Reactie SEIN op rapportage over meerzorg van Reporter Radio

zondag, 13 januari 2019

Het programma ‘Reporter Radio’ besteedde zondag 13 januari aandacht aan het onderwerp ‘hoe transparant is meerzorg in de gehandicaptensector’.

In de reportage zijn ouders aan het woord die vermoeden dat het meerzorggeld door zorginstellingen niet op de juiste manier wordt ingezet. Een van de ouders is een moeder van wie de zoon bij SEIN woont. Hij ontvangt meerzorg, maar volgens moeder krijgt zij bij SEIN geen transparantie over de besteding van het budget voor haar zoon. Dat is niet het geval.

Meerzorg algemeen

Sommige cliënten hebben meer zorg nodig dan hun zorgzwaartepakket toe laat. Dit gaat om cliënten die zeer intensieve verzorging nodig hebben of begeleiding bij moeilijk verstaanbaar gedrag (bijvoorbeeld agressie). Om aan deze zorgvraag te voldoen kan meerzorg worden aangevraagd. Meerzorg is een individueel extra budget voor een cliënt waardoor intensievere begeleiding kan worden ingezet om het dagprogramma en de doelen uit het meerzorgplan te verwezenlijken. Het gaat daarbij niet om een continue één op één begeleiding gedurende de hele dag. Het gaat om het ondersteunen van cliënten die in het dagprogramma veel intensievere begeleidingsmomenten nodig hebben dan de reguliere bekostiging toe laat. Deze begeleidingsmomenten laten zich niet altijd even goed voorspellen, wat begeleiders iedere dag weer voor uitdagingen stelt. 

Meerzorg in de praktijk

SEIN heeft de kwaliteit van leven van haar cliënten als belangrijkste uitgangspunt voor haar zorgverlening. SEIN ontvangt voor ruim dertig cliënten meerzorg. Een meerzorg aanvraag wordt altijd afgestemd met de cliënt of diens vertegenwoordiger. De cliënt of vertegenwoordiger tekent voor de aanvraag. Nadat SEIN de aanvraag heeft ingediend volgt op inhoud en benodigde uren een toetsing door het onafhankelijk Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). De toegekende uren worden gefinancierd door het Zorgkantoor. SEIN bespreekt regelmatig met cliënten en/of vertegenwoordigers de doelen, het dagprogramma en de bejegening die met elkaar zijn afgesproken in het meerzorgplan.

Knelpunten

De begeleiders van SEIN lopen in de dagelijkse praktijk  aan tegen allerlei factoren waardoor soms keuzes gemaakt moeten worden in prioriteiten binnen dagprogramma’s van de cliënten die in zorg zijn. Bijvoorbeeld door ziekte van begeleiders of een onverwachte zorgvraag van een andere cliënt. Als dit op een woning gebeurt, is SEIN hierover open en transparant naar haar cliënten en/of vertegenwoordigers. Bij structurelere knelpunten gaat SEIN in gesprek met het zorgkantoor. 

Verantwoording van geleverde zorg

Hoe meer tijd de medewerkers kwijt zijn aan het schrijven van wat ze doen, hoe minder tijd besteed kan worden aan de daadwerkelijke zorg. SEIN heeft vertrouwen in haar betrokken en professionele medewerkers en schrijft daarom geen tijd in minuten zorg per cliënt. SEIN verantwoordt in uren de inzet per gebouw. Dit is jaarlijks nodig om een accountantsverklaring te krijgen. Het zorgkantoor kan daarnaast altijd een controle uitvoeren binnen de instelling. SEIN zet jaarlijks aantoonbaar meer uren aan zorg in dan gemiddeld geleverd zouden moeten worden. 

Vertrouwen in de zorg 

De verschillen in verwachtingen kunnen leiden tot afnemend vertrouwen in de wijze waarop SEIN uitvoering geeft aan de meerzorg. In voorkomende gevallen bespreekt SEIN met ouders zo gedetailleerd mogelijk de werkwijze aan de hand van het ondersteuningsplan en de urenbesteding. Waar mogelijk past SEIN de werkwijze aan. SEIN begrijpt goed dat moeder kritische vragen stelt over de zorg en betreurt dat het vertrouwen van moeder in SEIN in het gedrang is gekomen. SEIN hoopt dit spoedig te kunnen herstellen. Er ligt reeds een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan.