HomeJaarverslag 2015Interview Raad van Bestuur

Jaarverslag SEIN 2015

Jean Willem Barzilay, Raad van Bestuur

Interview Jean Willem Barzilay

SEIN houdt nauwlettend inkomsten en uitgaven in de gaten en wat er in een jaar is bereikt. Op deze pagina een korte samenvatting van de jaarverantwoording 2015, waarin u leest hoe SEIN er in het algemeen voor staat en wat de ontwikkelingen zijn bij de verschillende bedrijfsonderdelen.

“In 2015 hebben we veel dingen opgepakt die nodig waren om goed op de toekomst voorbereid te zijn,” vertelt Jean Willem Barzilay, voorzitter van de Raad van Bestuur. “In financieel opzicht was het resultaat licht negatief, we hebben het boekjaar met bijna 600.000 euro in de min afgesloten. Dat komt omdat we in 2015 flink hebben geïnvesteerd in voorzieningen die nodig waren om alle nieuwe ontwikkelingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, onder meer in ICT. Maar het licht negatieve resultaat heeft weinig invloed gehad op het totale vermogen. SEIN heeft nog steeds een financiële buffer om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Het bedrijf is gezond.”

Reorganisatie

“Om SEIN toekomstbestendig te maken is er in 2015 een grote reorganisatie voorbereid. Dit project hebben we De Wending genoemd. Door de stelselwijzigingen in de zorg is er in de toekomst minder budget beschikbaar voor de cliënten die bij ons wonen. Dit heeft ook consequenties voor de medewerkers van Lang Verblijf. U leest hier meer over bij de jaarverantwoording van dit bedrijfsonderdeel. Ook de Ondersteunende Diensten gaan bezuinigen. Daar kan een kostenvermindering worden bereikt door maatregelen als het anders organiseren van het terreinonderhoud, het digitaliseren van de personeels- en salarisadministratie, het saneren van de bibliotheek, et cetera. Daarnaast zal er op managementfuncties worden bezuinigd. 

Bij het in gang zetten van de reorganisatie zijn we natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We hebben onder andere nauw overleg gevoerd met de medezeggenschapsraden. De ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben inmiddels – voorjaar 2016 – ingestemd met alle plannen.”

Nieuwbouw en ICMT

“De andere manier van werken en ons streven om toekomstbestendig te zijn, stelt eisen aan ons vastgoed. Op De Cruquiushoeve (gemeente Haarlemmermeer) wordt een nieuw gezondheidscentrum gebouwd. Verder trekken we ons binnen een afgeperkt gedeelte van De Cruquiushoeve terug, de rest van het terrein stoten we af. Zo’n groot terrein beheren is op termijn immers niet rendabel. 

Natuurlijk moeten we in de pas lopen op het gebied van Informatie Communicatie en Medische Technologie (ICMT). Zo werken we aan een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) voor het bedrijfsonderdeel Klinische Zorg. Dat is noodzakelijk om zowel intern als met externe zorgpartners makkelijk bepaalde gegevens uit te kunnen wisselen. Daarnaast zijn we in 2015 gestart met het bieden van online zorg. Onze neurologen hebben de mogelijkheid gekregen om ook met beeldconsulten te werken.  e-Health zal binnen SEIN een steeds grotere vlucht gaan nemen.”   

Samenwerkingspartners

“Met het oog op de toekomst blijven we de samenwerking met onze academische partners intensiveren. Met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn de banden aangehaald. Het gaat met name om samenwerking op het gebied van klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Verder is het leuk om te noemen dat we wat betreft kennismanagement een overeenkomst zijn aangegaan met Zorggroep Alliade in het noorden van het land. Zij hebben onder meer een uitgebreide vakbibliotheek op het vlak van gehandicaptenzorg. 

Om als epilepsie-instellingen sterker te staan,  is ook de samenwerking met Kempenhaeghe geïntensiveerd. Kempenhaeghe is een instelling voor mensen met epilepsie en slaapproblematiek in het zuiden van het land. We hebben nu structureel vier keer per jaar overleg waarbij we alle ontwikkelingen binnen de epilepsie- en slaapzorg bespreken. Dat kan gaan over de nieuwe strategie voor de komende jaren, het contact met zorgverzekeraars of bijvoorbeeld over medische zaken. Daarnaast zijn we aan het verkennen of we met hen kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van het nieuwe EPD.”

Toekomst

“Met alle genoemde maatregelen wenden we ons richting de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in. Overigens staat de gehandicaptenzorg een financiële meevaller te wachten. Juni 2016 maakte staatssecretaris Van Rijn bekend dat een geplande bezuiniging in deze sector niet doorgaat. Dat betekent dat we minder hoeven te bezuinigen, waardoor ruimte ontstaat om onze missie ‘het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie’ nog beter te vervullen.”