Cliënten

Op deze pagina

Cliënten

In dit deel beschrijven wij hoeveel cliënten er bij SEIN wonen en hoe zij de zorg ervaren. Ook presenteren wij hier onze nieuwe kernwaarden en strategisch meerjarenbeleidsplan. Hierin staat de cliënt centraal.

Wij hebben in dit rapport gekozen voor cliënt in plaats van bewoner. De reden hiervoor is dat niet iedereen die gebruik maakt van onze diensten, ook bij Lang Verblijf (LV) woont. Denk bijvoorbeeld aan externe dagbestedingscliënten en logeercliënten.

Interview René van Beek, voorzitter cliëntenraad (CR)  

Ik ben René van Beek, voorzitter van de cliëntenraad van SEIN. Ik werk aan de UvA als archeoloog. Ik geef daar les en ik werk met archeologische voorwerpen in het Allard Pierson museum van de universiteit. Dit doe ik al ruim 30 jaar.

Ik ben in april 2021 van start gegaan, meteen als voorzitter. De bestuurder van SEIN belde me in maart 2021 op, om te vragen of ik de aftredend voorzitter Chris Nederkoorn wilde opvolgen. De CR stond hier positief tegenover. Ik ken SEIN redelijk goed, maar ik sta inmiddels iets meer op afstand. Hierdoor kan ik de rol van onafhankelijk voorzitter goed op me nemen.

Cliëntopbouw

Op 1 januari 2021 woonden er 370 cliënten bij SEIN. Er zijn in 2021 26 nieuwe cliënten bij ons komen wonen. Helaas zijn er 19 cliënten overleden en 10 cliënten hebben SEIN verlaten doordat ze ergens anders zijn gaan wonen.

Voor de vertegenwoordiging van al onze cliënten heeft SEIN zowel bewonerscommissies als een centrale cliëntenraad. De cliëntenraad heeft sinds 2021 een nieuwe voorzitter. Lees hieronder het interview voor een reflectie van de voorzitter op de kwaliteit van zorg en ondersteuning binnen LV.

Klachtmeldingen

SEIN werkt met professioneel opgeleide medewerkers die zich optimaal inzetten voor de cliënt. Toch kan het gebeuren dat iemand ontevreden is. SEIN hoort graag wat de onvrede is om zo de zorg verder te kunnen verbeteren. Het is altijd goed om onvrede te bespreken met een medewerker of de manager van de betreffende afdeling. Ook kan men contact opnemen met de klachtfunctionaris. De klachtfunctionaris is niet in dienst bij SEIN, maar bij het LSR. Zij draagt zorg voor onafhankelijke bemiddeling.

In onderstaande grafiek staat het aantal klachten van de afgelopen vier jaar. In 2021 is er één formele klacht bij de LSR behandeld. Er zijn daarnaast veel gesprekken gevoerd met verwanten/vertegenwoordigers om klachten in samenspraak onderling op te lossen. Ook zijn er op basis van die klachten meerdere (niet meldingsplichtige) interne onderzoeken verricht om te leren en te verbeteren.

Klachten

Jaar Klachten
2018  1
2019 0
2020  4
2021 1

Meldingen Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In 2021 is één melding gedaan bij de IGJ. Conform de procedure van de IGJ heeft er naar deze melding een intern onderzoek plaatsgevonden volgens de Prismamethodiek. De inspectie heeft op basis van de onderzoekrapportages geoordeeld dat de situaties voldoende zorgvuldig zijn onderzocht en tot adequate verbetermaatregelen hebben geleid.

Vergroten eigen regie

Sinds 2021 kunnen cliënten of verwanten via MijnSEIN zelf in hun elektronisch cliëntdossier (ECD) kijken. Zo kan de cliënt zien wat er over hem of haar genoteerd is, wat er in het individueel ondersteuningsplan staat en hoe wij hieraan werken. Hierdoor kan de cliënt of verwant dagelijks volgen hoe het gaat en waar nodig, hierover in gesprek gaan met de begeleiding.

Niels woont in gebouw 7 en vertelt over zijn ervaringen met MijnSEIN en hoe hij zijn privacy in het algemeen ervaart.

 

Strategisch meerjarenbeleidsplan

In 2021 is voor heel SEIN het strategisch meerjarenbeleidsplan 2022-2025 opgesteld. In 2017 hebben we een koers uitgezet met ambities tot 2030. Na een evaluatie in 2020 bleek dat we op koers liggen en dat we met een aantal aanpassingen verder kunnen. De strategische thema’s zijn:

1. Betekenisvol leven
2. Innovatie
3. Samenwerking
4. Duurzaamheid
5. Positionering

Nieuw zijn de kernwaarden: 

Deze kernwaarden passen bij ons als expertisecentrum, waar alle medewerkers zich dagelijks inzetten om de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie, slaapproblemen, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen te verhogen.

Dit beleidsplan is opgesteld dankzij een gezamenlijke inspanning van de hele organisatie. Medewerkers en cliënten uit verschillende lagen en onderdelen van SEIN waren aanwezig bij de beleidsdag eind september 2021. De inzichten en expertise zijn hierbij op een mooie manier bij elkaar gekomen. Dit plan inspireert ons om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie, slaapstoornissen en andere beperkingen te verbeteren, nu en in de toekomst.