Jaarverslag SEIN 2015

Woonzorg en Dagbesteding

SEIN biedt langdurig verblijf, zorg, behandeling en ondersteuning aan mensen met epilepsie op drie locaties: Fonteinkruid in Zwolle, De Cruquiushoeve in Cruquius (Haarlemmermeer) en Meer en Bosch in Heemstede. Het gaat in totaal om zo’n 400 cliënten. Behalve complexe epilepsie hebben deze cliënten vaak bijkomende beperkingen. SEIN biedt ook kort verblijf en logeerplekken. Daarnaast wordt op alle locaties dagbesteding aangeboden.

De Wending

Door veranderingen in het zorgstelsel heeft SEIN Lang Verblijf  minder te besteden. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, is een reorganisatie – De Wending – nodig.  In 2015 zijn hiervoor voorbereidingen getroffen. Het uitgangspunt is dat alle cliënten met een indicatie voor dagbesteding deze ook benutten. Zij gaan naar het DAC (Diensten- en Activiteitencentrum) in Cruquius of de activering in Fonteinkruid. Kwetsbare cliënten ontvangen ‘Dagbesteding Dichtbij’ in het woongebouw.  Zo kan de begeleiding efficiënter worden ingezet, er hoeven immers minder medewerkers in de woongebouwen achter te blijven. Voor de medewerkers heeft De Wending verder als consequentie dat bepaalde verantwoordelijkheden verschuiven. Oude functies komen te vervallen en nieuwe functies worden gecreëerd. In de loop van 2016 krijgt De Wending handen en voeten. SEIN Lang Verblijf hoopt het terugbrengen van het aantal banen via een natuurlijk verloop te realiseren. Tot 2018 vallen er in elk geval geen gedwongen ontslagen. 

Partnerschap

SEIN Woonzorg en Dagbesteding beschouwt de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger als partner. Dit partnerschap is in 2015 verder uitgebouwd. Zo zijn er in dit jaar op de afdelingen participatiebijeenkomsten georganiseerd. Ouders of vertegenwoordigers konden altijd al meepraten over de individuele ondersteuning van de cliënt. De trend is nu dat zij ook steeds meer inspraak willen wat betreft het reilen en zeilen in de woning en bij dagbesteding. De uitdaging is om hier de komende jaren steeds beter op in te spelen.

Criteria langdurige epilepsiezorg

Complexe epilepsiezorg is moeilijk in een zorgzwaartepakket onder te brengen. (Een zorgzwaartepakket staat voor de hoeveelheid en het soort zorg dat iemand nodig heeft.) Daarom besloot de Epilepsie Vereniging Nederland in 2015 om onderzoek te laten doen naar wat cliënten en hun omgeving bij langdurige zorg belangrijk vinden. SEIN en epilepsie-instelling Kempenhaeghe zijn actief bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek betrokken. Uit welke elementen zou de zorg moeten bestaan vanuit de cliënt gezien? Als deze criteria eenmaal duidelijk zijn, dan hebben cliënten, hun vertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars een instrument in handen om de kwaliteit van de geboden zorg te meten en te verbeteren. Het onderzoek loopt tot 2017.

Leerhuis

In 2015 heeft SEIN samen met Kempenhaeghe een projectplan gemaakt voor het opzetten van een gezamenlijk leerhuis. Beide instellingen zijn expert op het gebied van epilepsie. Ze vinden dat ze de verantwoordelijkheid hebben om deze kennis te delen. Professionals die behoefte hebben aan scholing of bijvoorbeeld mantelzorgers die meer over epilepsie willen weten, moeten in de toekomst een beroep op het leerhuis kunnen doen. SEIN en Kempenhaeghe verwachten in 2017 met het leerhuis van start te kunnen gaan. Er wordt begonnen met scholingen voor medewerkers in de langdurige zorg.