Nieuws

Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bij SEIN

donderdag, 29 maart 2018

Op 30 november jongstleden bracht de Inspectie een aangekondigd bezoek aan SEIN met deels onaangekondigde elementen.

Achtergrond

Het bezoek had betrekking op het voorschrijven van psychofarmaca. Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen.  Soms wordt gesproken over  gedragsmedicatie. Cliënten in de gehandicaptenzorg krijgen geregeld en langdurig psychofarmaca, zo blijkt uit onderzoek. Deze medicijnen werken niet bij iedereen en de bijwerkingen zijn aanzienlijk.

In de gehandicaptenzorg zijn op dit moment ontwikkelingen gaande rond het onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca. Een aantal zorgaanbieders is bezig, al dan niet samen of met behulp van externe partijen, om het onderbouwd voorschrijven verder te verbeteren. Daarnaast loopt het programma Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca van Vilans. In dit programma worden zorgaanbieders in de ouderenzorg en de gehandicaptensector begeleid en gevolgd bij het juiste gebruik van psychofarmaca binnen de eigen organisatie.

Aanleiding bezoek Inspectie

De inspectie wil met haar toezicht de beweging van onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca (en de positieve gevolgen daarvan) versterken en bijdragen aan het vergroten van de bewustwording en kennis bij zorgaanbieders over het gebruik van psychofarmaca.  Bij SEIN is onder andere gesproken met een vertegenwoordiger van een cliënt, begeleiding, arts, apotheker, gedragswetenschapper en management. Daarnaast is gekeken op een woning en in het elektronisch cliëntendossier.

De bevindingen bij SEIN zijn positief!

De Inspectie concludeert dat praktisch het hele proces rondom psychofarmaca bij SEIN goed verloopt. Van het signaleren van gedrag en gedragsverandering en het zoeken naar psychosociale interventies tot aan het proces van onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca en de evaluatie en afbouw ervan.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat SEIN op alle negen getoetste normen voldoende scoort.
SEIN heeft haar beleid en procedures rondom psychofarmaca op orde. Zowel in de preventiesfeer, als ook het onderbouwd voorschrijven en de afbouw ervan.

Natuurlijk heeft de IGJ ook punten aangetroffen die SEIN kan verbeteren:

Een koppeling tussen het medisch dossier en het elektronisch cliëntdossier is wenselijk, zodat zorgverleners kunnen beschikken over alle relevante informatie over de afbouw van psychofarmaca. Hiervoor loopt al een verbetertraject. Ook de vastlegging van informatie voor het team over bijwerkingen van bepaalde medicatie kan beter, evenals de jaarlijkse evaluatie van psychofarmaca door huisarts en apotheker.

De vastlegging van de uiterste houdbaarheidsdatum na opening van zalven en het bewaren in de juiste koelkast moet beter. Overigens geldt dit laatste niet voor psychofarmaca en anti-epileptica; dat is indien aan de orde bij SEIN goed geregeld middels de medicatiekoelkast.

Lees ook het hele rapport:
Definitief rapport inspectiebezoek 30-11-2017