HomeKosten Diagnose en Behandeling

Kosten en tarieven bij epilepsie en slaap

Gaat u binnenkort naar SEIN? Alle zorg die SEIN levert valt onder de basisverzekering. SEIN heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. De vergoeding van de zorg bij SEIN is daarom meestal 100%.
Alleen als u een budgetpolis of naturapolis heeft, kan het zijn dat uw verzekeraar minder dan 100% van de factuur vergoedt. De verzekeraar bepaalt in dat geval bij welke zorginstellingen u 100% van de zorg vergoed krijgt en bij welke zorginstellingen u een lager bedrag vergoed krijgt. De aard van de polis bepaalt dus of de zorg bij SEIN volledig wordt vergoed. Om hier zeker van te zijn, vragen wij u uw polis erop na te slaan of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Houd rekening met uw 'eigen risico'

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2017 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. U kunt er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met SEIN?

In het overzicht gecontracteerde verzekeraars' kunt u vinden met welke zorgverzekeraars SEIN een contract heeft afgesloten. Voor 2016 en 2017 heeft SEIN afspraken met alle zorgverzekeraars gemaakt. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met SEIN, brengt SEIN het zogeheten passantentarief in rekening. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat dit voor u betekent. Als u niet of in het buitenland verzekerd bent, betaalt u tevens het passantentarief.

Contact met uw zorgverzekeraar

Benoem tijdens het contact met uw zorgverzekeraar altijd de hoofdlocatie van SEIN Heemstede, ook als u niet bij de hoofdlocatie onder behandeling bent. Noem naast locatie SEIN Heemstede ook de bijbehorende AGB-code: 06060702. Met deze gegevens kan de zorgverzekeraar u verder helpen. 

Tijd tussen de behandeling en facturering

Tussen uw bezoek aan SEIN en het moment dat u een rekening ontvangt van SEIN of van de zorgverzekeraar, kan een lange tijd zitten. Houdt u daar rekening mee, juist ook als u een deel zelf moet betalen. In alle gevallen past SEIN de algemene betalingsvoorwaarden toe.

Voor meer informatie: www.dezorgnota.nl

Kosten

/

Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

 

Behandeling bij SEIN wordt vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw eigen risico.

Het eigen risico is wettelijk verplicht voor iedere Nederlander ouder dan 18 jaar. De hoogte van uw eigen risico is voor 2016 en 2017 minimaal €385,-. Het kan hoger zijn als u pakket heeft gekozen met een hoger eigen risico. Vaak zijn de kosten van de maandelijkse premie voor zo´n pakket juist lager. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

In alle gevallen past SEIN de algemene betalingsvoorwaarden toe.

Wat als er geen medische noodzaak aanwezig is?

Is er geen medische noodzaak voor een behandeling? Dan krijgt u uw kosten niet vergoed uit de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetische chirurgie. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis om een prijsopgave vragen.

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u een verwijzing nodig. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Het kan ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN, gelden voor u de tarieven in de standaardprijslijst. De tarieven in deze lijst worden ook wel passantentarieven genoemd. Dit geldt ook voor patiënten die niet of in het buitenland verzekerd zijn. Bekijk de overzichten met alle passantentarieven in 2017.

De kosten worden berekend met behulp van het DBC-systeem, een systeem voor het factureren van Diagnose-en-Behandelcombinaties.

De prijzen van de diensten van SEIN zijn moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen aangezien het vaak gaat om zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra en soms duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals. Het staat zorgverzekeraars vrij om met SEIN te onderhandelen over de tarieven voor epilepsie- en slaapgeneeskundige zorg, aangezien deze zorg valt in het zogenoemde B-segment. De passantentarieven voor particulieren zijn niet onderhandelbaar.

Passantentarieven 2015

Passantenraieven 2016

Wat is een DOT?

De letters DOT staan voor DBC Op weg naar Transparantie. DOT is een declaratiesysteem voor ziekenhuizen. In DOT staan DBC-zorgproducten. De indeling daarvan is gebaseerd op IC-D10, het internationale diagnosesysteem. 

Met ICD-10 kunnen partijen alle ziektebeelden en diagnoses van patiënten eenduidig registreren aan de hand van een internationale diagnoselijst. Dit vergroot de (inter)nationale vergelijkbaarheid. Andere voordelen van ICD-10 zijn:

  • betere informatie over zorguitgaven
  • de kwaliteit is beter te meten
  • de zorgzwaarte kan makkelijker worden bepaald
  • een specialisme-overstijgende productstructuur
  • betere mogelijkheden om statistieken bij te houden 
Wat is een DBC?

DBC staat voor "Diagnose Behandeling Combinatie". Zorginstellingen zoals SEIN zijn verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.

In een DBC zijn per patiënt alle zorgactiviteiten in kaart gebracht, vanaf het eerste bezoek aan de arts tot en met de laatste controle. Deze zorgactiviteiten vloeien voort uit de medische klacht en de zorgvraag van een patiënt.

Het tarief voor een DBC wordt vastgelegd in een DBC-prestatiecode. Om te voorkomen dat zorgverleners een verkeerde DBC-code hanteren, zijn er uitgebreide controleregels opgesteld. In de tarieven zijn verschillende kosten opgenomen: de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist(en).

Een DBC duurt vanaf 2015 maximaal 120 dagen. Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Die rekening krijgt u ook als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen. Het vervolg van de behandeling komt dan op rekening van een volgende DBC.

Wat is het passantentarief?

Het passantentarief is het tarief voor patiënten die onverzekerd zijn. Passantentarieven gelden ook voor patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij waarmee SEIN geen contract heeft afgesloten. Bekijk de passantentarieven van 2015, 2016 en 2017.

Toelichting op de factuur

Bent u verzekerd voor de zorg die u bij SEIN krijgt? Dan kan het zijn dat u de factuur niet te zien krijgt. De factuur gaat dan rechtstreeks naar uw zorgvezekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met SEIN, of u bent helemaal niet verzekerd, dan krijgt u de facturen thuis gestuurd.

 

Op de factuur ziet u één code: de DBC-code (Diagnose Behandel Combinatie). De prestatiecode geldt voor een gebruikelijk behandeltraject. Het kan zijn dat u niet het hele DBC-traject heeft doorlopen of dat er juist meer zorg nodig was dan de DBC aangeeft. Dan betaalt u toch de vergoeding voor een gebruikelijk behandeltraject, conform de prijsafspraken die SEIN heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer toelichting op de manier waarop facturen tot stand komen? Bekijk dit filmpje.

Wat is het No-showtarief?

Het no-showtarief bij SEIN is €75,-

SEIN brengt een zogenoemd no-showtarief in rekening als een patiënt zonder afmelding niet komt opdagen bij een afspraak, omdat SEIN dan kosten heeft gemaakt voor de voorbereidingen. De behandelaars kunnen op dat uur meestal geen andere patiënten ontvangen, omdat die op een ander tijdstip staan ingepland.

Zorgverzekeraars vergoeden geen rekeningen voor afspraken waar patiënten niet zijn komen opdagen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw agenda en moet de nota dus zelf betalen. U kunt dit voorkomen door uw afspraken tenminste 24 uur van tevoren te verzetten.

Wat als mijn zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoedt?

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met SEIN, dan kan het voorkomen dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. In uw polisvoorwaarden met de verzekeraar kunt u terugvinden voor welke zorg u wel en niet verzekerd bent.

Bent u niet verzekerd voor de zorg die u ontvangt bij SEIN, dan betaalt u passantentarieven. U kunt die terugvinden in de DBC-prijslijst. Krijgt u de kosten maximaal vergoed, houd u er dan rekening met uw eigen risico. Het eigen risico is in 2016 en 2017 minimaal €385,- Deze bedragen zijn hoger als u met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken dat u meer eigen risico wilt betalen.

Gaat u gebruik maken van de zorg van SEIN? Dan raden we u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Noem dan de hoofdlocatie van SEIN: Heemstede, ook als u bij een andere locatie van SEIN wordt behandeld. De AGB-code van onze hoofdlocatie is: 06060702. AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer. Met deze landelijke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.

Ik heb een verzekering buiten Nederland, hoe werkt dat?

EHIC symboolBent u verzekerd in een EU-land? Dan kan het zijn dat u op de achterkant van uw een EHIC symbool heeft staan. U hoeft dan niet een zogeheten E112 formulier in te vullen. Wel is het verstandig om een machtiging aan te vragen bij uw verzekering in het buitenland.

De letters EHIC staan voor: European Health Insurance Card (EHIC). Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat, kan kostenloos in aanmerking komen voor een EHIC. Via deze webpagina kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.

Bent u verzekerd in het buitenland buiten de EU, dan betaalt u het passantentarief. Bekijk de passantentarieven in 2015, 2016 en 2017

Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik als patiënt niet krijg?

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op dezorgnota.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Wat kost een rijbewijskeuring?

De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De NZA heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Het tarief bedraagt in 2016 €79,24 excl. btw. Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd.

Een neuroloog doet een rijbewijskeuring volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), die ook zijn vastgelegd in de wet.

Meer informatie

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u ook terecht bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.